Vad är biogas och hur fungerar en biogasanläggning?

Vad är biogas?
En grön energikälla med många fördelar

Biogas består av två gastyper – metan (CH4) och koldioxid (CO2). Biogas framställs vid en biologisk nedbrytningsprocess som börjar när det organiska materialet värms upp i en anaerob miljö (syrefri). Normalt talar man om en mesofil process som sker vid 37-42 °C, eller en termofil process som sker vid 52-56 °C. Biogas kan dock produceras från ca 20 °C till 56 °C.

Den nyttiga delen av biogasen är metanet. Metan har ett värmevärde på nästan samma nivå som naturgas och kan användas i samma syfte. Biogas kan användas som bränsle i en gaspanna som producerar värme eller i ett motor-/generatorsystem som producerar el och värme.

Biogasen kan också uppgraderas i en uppgraderingsanläggning. Härmed avlägsnas den CO2, som finn i biogasen så att bara metan är kvar. Metan kan sedan levereras till det befintliga naturgasnätet och användas för samma ändamål som för naturgas.

Biogas anses vara CO2-neutralt då det endast frigörs den mängd CO2, som de grödor som tillförs biogasanläggningen i form av gödsel, energigrödor och avfallsprodukter har upptagit under tillväxten. Genom att bränna och utnyttja biogasen avlägsnas metan och lustgas som kommer att släppas ut från gödseln om den inte passerar genom en biogasanläggning – och dessa gaser är upp till 35 gånger mer skadliga för atmosfären än CO2.

Miljömässiga fördelar vid produktion av biogas med en Lundsby biogasanläggning

Biogas är en förnybar och CO2-neutral energiform. Vid förbränning av biogas frigörs icke-fossilbundet kol, som vid förbränning av kol, olja och naturgas. Samtidigt samlas och utnyttjas metan och lustgas, som är väsentliga växthusgaser. Dessa uppstår när stallgödsel sprids på marken utan att först ha behandlats i en biogasanläggning. Därför är produktion av biogas den billigaste lösningen för reduktion av växthusgasemissioner från lantbruket.

En annan viktig faktor är att stallgödsel med rötrester har en större kväveffektivitet på grödorna än obehandlad stallgödsel. Det betyder att grödorna lättare kan uppta näringsämnen från stallgödsel med rötrester. Användning av biogas medför därför mindre kväveutlakning till grundvattnet.

Ekonomiska fördelar vid investering i en Lundsby biogasanläggning

Lantbruket levererar traditionellt sett spannmål, kött och mjölk. I Danmark har vi under de senaste 100 åren varit ledande när det gäller att kunna leverera dessa produkter av hög kvalitet med hjälp av en miljövänlig tillverkningsprocess. Globaliseringen har dock inneburit att vi i Danmark har blivit mycket beroende av världsmarknaden och har kontinuerligt tvingats anpassa oss till världsmarknadspriserna, vilket är en stor utmaning för de flesta företag.

Med en biogasanläggning utnyttjas en befintlig resurs (stallgödsel), andra generationens grödor (halm, fånggrödor, betblad etc.) och energigrödor som produceras på en del av jordbruksmarken. Därmed får lantbruket ett bredare fundament då produktionen kommer att bestå av spannmål, kött, mjölk och energi.

Eftersom rätt många länder just nu stödjer produktion av grön energi innebär det just för den energidelen oftast en långsiktig säkring av energipriset.