Lundsby Biogas: Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål

Lundsby Biogas bakker op om FN’s 17 Verdensmål. Verdensmålene er etableret for at sikre en bæredygtig udvikling for fremtidens generationer, både med henblik på naturen, miljøet og samfundet.

FN’s medlemslande har forpligtet sig til disse verdensmål, og i stigende grad er der flere og flere virksomheder, der ligeledes forpligter sig til at bakke op om nogle af de 17 konkrete mål.

Hos Lundsby Biogas arbejder vi for at fremme mål nr. 6, 7 og 12.

Verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET

Verdensmålets mission er, at alle mennesker i verden har adgang til sikkert og billigt drikkevand inden 2030. Derudover fokuserer målet på at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

Lundsby Biogas leverer grøn, afgasset gødning, som bidrager til målet om en forbedret vandkvalitet ved at reducere forureningen af vores drikkevand. Når landmændene anvender afgasset biomasse som gødning på markerne i stedet for den traditionelle, ubehandlede gødning, mindskes kvælstofudvaskningen til grundvandet.

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Verdensmålet skal sikre alle adgang til bæredygtig, moderne og pålidelig energiforsyning til en overkommelig pris inden 2030. Derudover foreskriver målet, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges betragteligt.

Lundsby Biogas omsætter mange tusinde tons biomasse til grøn og CO2-neutral gas på den mest effektive måde ved at projektere og bygge komplette turnkey biogasanlæg. Gennem opgraderingsløsninger til biogasanlæg muliggør vi levering af bionmetan til naturgasnettet, hvilket sikrer flere mennesker en pålidelig og grøn energiforsyning.

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Verdensmålet fokuserer på at skabe løsninger, der kan reducere vores aftryk på naturen ved at ændre måden, vi producerer og bruger vores varer samt ressourcer på. Målet har som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030 og dikterer samtidig, at håndtering af affald skal foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, sådan at affaldets udledning i luft, vand og jord reduceres.

Biogas produceres af husdyrgødning, rester fra industriens fødevareproduktion og øvrigt bioaffald fra de enkelte husstande. Gennem produktionen af biogas udnytter vi derved materialer, som ellers var gået til spilde og udgjort et konkret affaldsproblem for samfundet og klimaet.