Hvorfor biogas? En grøn energikilde med mange fordele

Hvad er biogas?

Biogas består af to gasarter – metan (Ch4) og kuldioxid (CO2). Biogas fremkommer ved en biologisk nedbrydningsproces, som starter, når organisk materiale opvarmes i et anaerobt miljø (iltfrit). Normalt taler man om en mesofil proces, som foregår ved 37-42° C, eller en termofil proces, som foregår ved 52-56° C. Der kan dog produceres biogas fra ca. 20° C til 56° C.

Den nyttige del af biogassen er metanen. Metan har en brændværdi på næsten det samme som naturgas og kan anvendes til de samme formål. Biogas kan anvendes som brændsel i et gasfyr, som producerer varme, eller på et motor-/generatoranlæg, som producerer el og varme.

Biogassen kan også opgraderes i et opgraderingsanlæg. Herved fjernes den CO2, som er i biogassen, således alene metanen er tilbage. Metanen vil herefter kunne tilføres det eksisterende naturgasnet og anvendes til samme formål som for naturgas.

Biogas betragtes som CO2-neutralt, da der kun frigives den mængde CO2, som de planter, der tilføres biogasanlægget i form af gylle, energiafgrøder og affaldsprodukter, har optaget under vækst. Man kan dog sige, at ved at afbrænde og nyttiggøre biogassen fjernes den metan- og lattergas, som vil blive frigivet gyllen, hvis ikke den kommer igennem et biogasanlæg – og disse gasser er op til 35 gange mere skadelige for atmosfæren end CO2.

Miljømæssige fordele ved produktion af biogas

Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. Ved afbrænding af biogas frigøres der ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes metan og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Disse opstår, når husdyrgødning spredes på marken uden at være behandlet i et biogasanlæg. Derfor er produktion af biogas den billigste løsning til reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget.

En anden vigtig faktor er, at afgasset husdyrgødning har en større virkningsgrad af kvælstof på planterne end ubehandlet husdyrgødning. Dette gør, at planterne lettere optager næringsstofferne i afgasset husdyrgødning. Brug af biogas medfører derfor mindre kvælstofudvaskning til grundvandet.

Økonomiske fordele ved investering i et biogasanlæg

Landbruget leverer traditionelt set korn, kød og mælk. I Danmark har vi i de seneste 100 år været førende i at kunne levere disse varer i en høj kvalitet ved hjælp af miljømæssig forsvarlig fremstillingsproces. Globaliseringen har dog medført, at vi i Danmark er blevet meget afhængige af verdensmarkedet og løbende skal indstille os på verdensmarkedspriser, hvilket er en stor udfordring for de fleste bedrifter.

Med et biogasanlæg udnyttes en eksisterende ressource (husdyrgødningen), eventuelle 2. generations afgrøder (halm, efterafgrøder, roetoppe etc.) samt energiafgrøder produceret på en del af landbrugsjorden. Derved får landbruget et bredere fundament, da produktionen kommer til at bestå af korn, kød, mælk og energi.

Da mange lande i øjeblikket substituerer produktionen af grøn energi, er der netop for energidelen oftest en længerevarende sikring af prisen på energien.